Valstybinės žemės pardavimo ir nuomos taisyklės

Visa, kas susiję su Giminės sodybomis

Moderatorius: Rolandas

Skelbti atsakymą
Romas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Ket 11 21, 2002, 15:38
Miestas: Vilnius

Valstybinės žemės pardavimo ir nuomos taisyklės

Standartinė Romas »

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės:

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=246881
Irena-irocka
Pranešimai: 460
Užsiregistravo: Ket 02 27, 2003, 14:50
Miestas: Vilnius

Standartinė Irena-irocka »

Kas tingi skaityti, truputuka trumpiau :D

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS
2.1. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus parduoda ir išnuomoja apskričių viršininkai.

2.6. Apskrities viršininkas parduodamus ir išnuomojamus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus įregistruoja Nekilnojamojo turto registre iki valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarčių sudarymo.

2.13. Asmenys, pirkdami iš valstybės žemės ūkio paskirties žemės sklypą, gali jį įsigyti iš karto arba išsimokėtinai,

4. Pirmumo teisė pirkti žemės sklypą nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490) 5 straipsnyje.
Kai tą patį žemės sklypą (išskyrus įstatymų nustatyta tvarka suteiktus ir naudojamus asmeniniam ūkiui bei žemės ūkio veiklai naudojamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės sklypus) pageidauja pirkti keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, žemės sklypas šiems asmenims parduodamas uždarojo aukciono būdu.
Kai nėra asmenų, turinčių pirmumo teisę pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, prašymų parduoti žemės sklypus (išskyrus įstatymų nustatyta tvarka suteiktus ir naudojamus asmeniniam ūkiui bei žemės ūkio veiklai naudojamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės sklypus), šie žemės sklypai parduodami atvirojo aukciono būdu.
5. Valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose tarp privačių žemės sklypų įsiterpę žemės ūkio veiklai tinkami naudoti ne didesni kaip 5 hektarų žemės sklypai privačion nuosavybėn parduodami tik gretimų žemės sklypų savininkams.

8. Žemės sklypus parduoda ir valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis pasirašo apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas. Žemės sklypų pardavimą organizuoja apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinis žemėtvarkos skyrius (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius).
Žemėtvarkos skyrius per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo parduoti žemės sklypą ir šių Taisyklių 9.3–9.16 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja prašymą parduoti žemės sklypą pateikusį asmenį, ar bus rengiami dokumentai pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti. Jeigu atsisakoma rengti dokumentus pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, nurodomi atsisakymo motyvai.

9. Žemėtvarkos skyrius organizuoja žemės sklypo pardavimą, turėdamas šiuos dokumentus:
9.1. žemėvaldų projektą (planą)....
9.2. žemėvaldų projekto (plano) rengėjo parengtą parduodamo žemės sklypo planą ir šį žemės sklypą apibūdinančius kadastro duomenis;
9.3. prašymą parduoti žemės sklypą...
9.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (kai žemės sklypą pageidauja pirkti fizinis asmuo);
9.5. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo arba žemės ūkio išsilavinimo diplomo arba dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti.... (kai fizinis asmuo pageidauja pirkti žemės sklypą pirmumo teise);

9.8. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kuris yra ne mažesnis kaip 1 hektaras ir kurį asmuo naudoja ne mažiau kaip vienerius metus, plano ir pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas arba žemės sklypo, kuris yra ne mažesnis kaip 1 hektaras ir kurį asmuo naudoja ne mažiau kaip vienerius metus, naudojimo teisę suteikiančių dokumentų (žemės sklypo nuomos, panaudos ar kitais žemės sklypo naudojimo teisę suteikiančiais pagrindais sudarytos sutarties) bei šio žemės sklypo plano teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (kai asmuo pageidauja pirkti žemės sklypą pirmumo teise);

9.13. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kuris ribojasi su parduodamu žemės sklypu, plano ir pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (kai asmuo pageidauja pirkti žemės sklypą pirmumo teise);

11. Žemėtvarkos skyrius, gavęs šių Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus, per 20 darbo dienų atlieka šiuos darbus:
11.1. Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke patikrina, ar asmeniui perkant žemės sklypą nebus viršytas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 9 straipsnyje nustatytas leistinas maksimalus galimos įsigyti iš valstybės nuosavybėn (susigrąžintos natūra, perduotos, suteiktos nuosavybėn, pirktos iš valstybės) žemės plotas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinajame įstatyme įtvirtintas maksimalus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotas;
11.2. įregistruoja žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre;
11.3. parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties (šių Taisyklių 1 priedas) projektą.
12. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodoma:
12.1. žemės sklypo pardavėjas;
12.2. žemės sklypo pirkėjas;
12.3. perkamo žemės sklypo plotas (0,0001 hektaro tikslumu). Jeigu žemės sklypą pageidauja pirkti du ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, nurodomas kiekvienam asmeniui numatomos parduoti žemės sklypo dalies plotas;
12.4. žemės sklypo kaina. Jeigu žemės sklypą pageidauja pirkti du ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, nurodoma kiekvieno bendraturčio pageidaujamos pirkti žemės sklypo dalies kaina;
12.5. atsiskaitymo už įsigytą žemės sklypą terminų sąlygos ir kontrolė;
12.6. pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis;
12.7. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
12.8. žemės servitutai;
12.9. pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė už jų nevykdymą, sutarties įsigaliojimo terminas ir sąlygos;
12.10. pirkėjo pareiga už skolos likutį mokėti 5 procentus metinių palūkanų ir tai, kad nustatytu laiku nesumokėjus metinės skolos sumos ir palūkanų skaičiuojami delspinigiai – 0,05 procento privalomos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną;
12.11. pirkėjo pareiga savo lėšomis per 3 mėnesius nuo žemės sklypo perdavimo dienos įregistruoti nuosavybės teisę į žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre;
12.12. kitos sąlygos ir apribojimai.
13. Jeigu žemės sklypą perka asmenys, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą pasinaudodami pirmumo teise pirkti žemės sklypą, valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodoma, kad teisę perleisti šį žemės sklypą kitiems asmenims arba keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį jie įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo žemės sklypo perdavimo dienos.

14. Žemėtvarkos skyrius parengtą valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą per 20 darbo dienų suderina su pirkėju, kuris raštu patvirtina, kad sutinka su perkamo žemės sklypo kaina ir kitomis sutarties projekte išdėstytomis žemės sklypo pirkimo sąlygomis.
Suderintą su pirkėju valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą (kartu su prašymu parduoti žemės sklypą), parengtą žemės sklypo planą ir šių Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų pateikia apskrities viršininkui.
Apskrities viršininkas per 10 darbo dienų nuo minėtųjų dokumentų pateikimo priima sprendimą parduoti žemės sklypą arba prašymo netenkinti, tai įformindamas įsakymu. Jeigu priimamas sprendimas prašymo netenkinti, įsakyme išdėstomi šio sprendimo motyvai

15. Žemėtvarkos skyrius per 5 darbo dienas po apskrities viršininko sprendimo parduoti žemės sklypą priėmimo praneša pirkėjui, kad jis turi sumokėti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekte numatytą žemės sklypo kainą sutartyje nurodytoje kredito įstaigoje (skyriuje, filiale), taip pat nurodo sąskaitos numerį, sutarties pasirašymo vietą ir laiką (iš anksto suderinęs tai su pirkėju).
16. Pirkėjas, sumokėjęs nurodytą sumą (arba jos dalį, jeigu žemės sklypas perkamas išsimokėtinai), su dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodyta suma (arba jos dalis, jeigu žemės sklypas perkamas išsimokėtinai) sumokėta, sutartu laiku atvyksta į žemėtvarkos skyriaus pasiūlytą vietą pasirašyti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties.
Jeigu žemės sklypą perka du ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo visi pirkėjai (arba vienas iš jų, pateikęs notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti kitiems pirkėjams).
17. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo apskrities viršininkas arba jo paskirtas apskrities viršininko administracijos darbuotojas. Ši sutartis tvirtinama notariškai. Kartu su pasirašyta sutartimi pirkėjui įteikiamas žemės sklypo planas. Jeigu žemės sklypą nusiperka du ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, po vieną valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienam asmeniui.
18. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidos, įskaitant atlyginimą notarui, apmokamos pirkėjo lėšomis.
19. Nuosavybės teisė į žemės sklypą pirkėjui pereina nuo žemės sklypo perdavimo, o tai įforminama apskrities viršininko arba jo paskirto apskrities viršininko administracijos darbuotojo ir pirkėjo pasirašytu valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktu (šių Taisyklių 2 priedas). Žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas per 3 darbo dienas nuo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.


VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

4. Jeigu žemės sklypas parduodamas arba išnuomojamas uždarajame aukcione, aukciono komisija praneša šiems asmenims apie jų teisę dalyvauti uždarajame aukcione, nurodydama, kad aukciono objektas bus parduotas už didžiausią pasiūlytą kainą (išnuomotas už didžiausią pasiūlytą metinį žemės nuomos mokestį).
Jeigu žemės sklypas parduodamas arba išnuomojamas atvirajame aukcione, aukciono komisija apie žemės sklypo pardavimą arba nuomą skelbia Informaciniame privatizavimo biuletenyje, kurį leidžia valstybės įmonė Valstybės turto fondas.

5.4. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“

5.7. data, iki kada pageidaujantys dalyvauti aukcione asmenys turi pateikti paraiškas dalyvauti aukcione ir aukciono dokumentus;

6. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, raštu informuoja apie tai aukciono komisiją ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki aukciono, sumoka pradinį įnašą – 5 procentus žemės sklypo pradinės pardavimo kainos arba pradinio metinio žemės nuomos mokesčio dydžio ir užklijuotame voke (ant voko užrašomas aukciono komisijos pavadinimas ir adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris, aukciono vykdymo data ir nuoroda „Su aukciono dokumentais“) pateikia aukciono komisijai:
6.1. paraišką ...
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ....
6.4. ...dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas...

9. Aukcionas vykdomas, jeigu įregistruojami bent 2 dalyviai.
10. Aukcionas turi būti surengtas ne anksčiau kaip po 20 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip po 35 kalendorinių dienų nuo pranešimų aukciono dalyviams išsiuntimo dienos.

19. Per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos aukciono komisija apskrities viršininkui pateikia tvirtinti aukciono rezultatus.

21. Gavęs šių Taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus, apskrities viršininkas per 5 darbo dienas patvirtina aukciono rezultatus.

23. Patvirtinus žemės sklypo pardavimo ar nuomos aukciono rezultatus, aukciono komisija per 15 darbo dienų parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties...) projektą.

24. Aukciono komisija, parengusi valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties projektą, tiek žemės sklypo pardavimo, tiek nuomos aukciono laimėtojui įteikia ar išsiunčia (registruotu laišku) sutarties projekto kopiją, kartu pranešdama sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką (jeigu įmanoma, iš anksto tai suderinusi su aukciono laimėtoju), o žemės sklypo pardavimo aukciono laimėtojui papildomai nurodo, kad iki sutarties pasirašymo dienos jis turi sumokėti sutarties projekte numatytą sumą į nurodytą kredito įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą.

28. Žemės sklypo pirkėjas arba nuomininkas, sumokėjęs nurodytą sumą, su kredito įstaigos (skyriaus, filialo) dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodyta suma sumokėta, atvyksta sutartu laiku į apskrities viršininko pasiūlytą vietą pasirašyti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo arba nuomos sutarties.

29. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui už sutarties patvirtinimą, apmoka pirkėjas arba nuomininkas. Parduodamo ar išnuomojamo žemės sklypo ženklinimo ir dokumentacijos, nurodytos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2002, Nr. 96-4221), 79, 82 ir 83 punktuose, parengimo išlaidas apmoka pirkėjas arba nuomininkas (jų sutikimu).
30. Nuosavybės teisė į žemės sklypą pirkėjui pereina nuo žemės sklypo perdavimo...
Aktas pasirašomas per 3 darbo dienas nuo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienosVienu žodžiu, gana ilga procedūra, ne tas pats kaip duoną nueiti į paruodtuvę nusipirkti :D
:D Tegu svajonės pildosi! :D
Skelbti atsakymą