Įstatai

Visa, kas susiję su Giminės sodybomis

Moderatorius: Rolandas

Laimis Zmuida

Įstatai

Standartinė Laimis Zmuida » Šeš 04 05, 2003, 14:48

Čia buvo pirminis įstatų variantas :)

Dabar turime galutinį, tad skaitykit, analizuokit ir siūlykit :)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Tre 04 16, 2003, 21:18

Ekologinės kūrybos draugijos "Meilės erdvė"


Į S T A T A I


1. BENDROJI DALIS

1.1. Ekologinės kūrybos draugija “Meilės erdvė” (toliau – Draugija) yra savanoriška, savarankiška, visuomeninė ne pelno organizacija, jungianti žmones, pritariančius V. Megre knygose iš serijos “Skambantys Rusijos kedrai” aprašytoms idėjoms, siekiančius gyventi sveikai ir laimingai, o taip pat ir kitus asmenis, suinteresuotus Draugijos veikla ir joje dalyvaujančius.
1.2. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, visuomeninių organizacijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais bei šiais įstatais.
1.3. Draugija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke nacionaline ir užsienio valiuta, antspaudą, simboliką.
1.4. Draugijos veikla plėtojama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.5. Draugijos buveinės adresas: …


2. DRAUGIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Draugija savo veikla siekia:
2.1.1. Burti bendraminčius;
2.1.2. Skleisti V. Megre knygose aprašytas idėjas;
2.1.3. Organizuoti ekologinių gyvenviečių kūrimą Lietuvoje.
2.2. Draugijos veiklos kryptys:
2.2.1. Paskaitų, praktinių seminarų, konferencijų organizavimas;
2.2.2. Leidybinė veikla;
2.2.3. Bendradarbiavimas su kitomis panašaus pobūdžio draugijomis ir organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;
2.2.4. (kita, dėl gyvenvietės kurimo).

3. DRAUGIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Siekdama įstatuose numatytų tikslų Draugija turi teisę:
3.1.1. Laisvai skleisti informaciją apie savo veiklą;
3.1.2. Steigti masinės informacijos priemones ir vykdyti leidybinę veiklą numatytą galiojančių įstatymų tvarka;
3.1.3. Steigti kitas nekomercines organizacijas;
3.1.4. Įeiti į visuomenines sąjungas kaip narė, būti visuomeninių sąjungų dalyve;
3.1.5. Palaikyti tiesioginius tarptautinius kontaktus ir ryšius;
3.1.6. Kurti savo struktūrinius padalinius Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse;
3.1.7. Įsigyti turtą, kuris reikalingas normaliam Draugijos funkcionavimui.
3.1.8. Teikti organizacinę ir metodinę pagalbą organizacijoms, siekiančioms panašių tikslų;
3.1.9. Įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir užsiimančias ūkine-komercine veikla, stiprinančia Draugijos materialinę bazę;
3.1.10. Sudaryti sutartis; samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.11. Steigti fondus;
3.1.12. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat iš fizinių asmenų;
3.1.13. Draugija, siekdama įstatuose išvardintų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, gali naudotis kitomis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis teisėmis.

3.2. Draugija privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, visuotinai priimtų tarptautinės teisės principų ir normų, susijusių su jos veiklos sfera, o taip pat normų, numatytų klubo įstatuose bei kituose steigiamuosiuose dokumentuose.

4. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, nuo 18 metų, suinteresuoti bendradarbiauti sprendžiant Draugijos įstatuose numatytus uždavinius.
4.2. Į Draugiją priimama savanoriškai užsirašius.
4.3. Draugijos nariai turi lygias teises.
4.4. Iš Draugijos išstojama savanoriškai užsirašius į išstojančiųjų sąrašą.
4.5. Draugijos narių tarpusavio santykiai yra pagrįsti savitarpio supratimu, tolerancija ir pagarba.
4.6. Narys, pažeidęs Draugijos įstatus, gali būti pašalintas iš Draugijos. Sprendimas dėl pašalinimo priimamas Valdybos nutarimu.
4.7. Draugijos nario teisės:
4.7.1. Būti renkamu į Draugijos valdymo organus;
4.7.2. Teikti pasiūlymus dėl Draugijos veiklos;
4.7.3. Naudotis visomis Draugijoje turimomis mokslo, mokymo ir informacijos priemonėmis;
4.7.4. Dalyvauti bendruose susirinkimuose;
4.7.5. Gauti informaciją apie planuojamus Draugijos renginius;
4.7.6. Dalyvauti Draugijos organizuojamuose renginiuose;
4.7.7. Naudotis nustatyta tvarka Draugijai priklausančiu arba jos nuomojamu turtu;
4.7.8. Nustatyta steigimo dokumentuose tvarka gauti informaciją apie Draugijos veiklą;
4.7.9. Savo nuožiūra išeiti iš Draugijos.
4.8. Draugijos nariai privalo laikytis Draugijos įstatų;5. DRAUGIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

5.1. Aukščiausias vadovaujantis Draugijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
5.2. Visuotiniam narių susirinkimui vadovauja Draugijos pirmininkas arba vienas iš Valdybos narių.
5.3. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 40 Draugijos narių.
5.4. Visuotinis narių susirinkimas vykdo šias funkcijas:
5.4.1. Priima sprendimus Visuotiniame narių susirinkime pritarus 2/3 dalyvaujančiųjų narių;
5.4.2. Priima, keičia ir papildo Draugijos įstatus;
5.4.3. Renka Valdybą, kuri susideda iš pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir trylikos valdybos narių;
5.4.4. Renka trijų narių Kontrolės komisiją;
5.4.5. Išklauso ir tvirtina Valdybos ataskaitas;
5.4.6. Išklauso ir tvirtina Kontrolės komisijos ataskaitas;
5.4.7. Nustato Draugijos prioritetines veiklos kryptis;
5.4.8. Atšaukia neteisėtus Draugijos Valdybos nutarimus;
5.4.9. Priima sprendimą dėl Draugijos reorganizavimo ar likvidavimo.
5.5. Draugijos Valdyba vykdo šias funkcijas:
5.5.1. Vadovauja Draugijos veiklai tarp susirinkimų;
5.5.2. Rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per metus;
5.5.3. Sudaro Draugijos veiklos planus, lėšų panaudojimo sąmatas;
5.5.4. Nagrinėja narių skundus;
5.5.5. Steigia padalinius;
5.5.6. Rūpinasi Draugijos turtu, tvarko materialinių vertybių apskaitą, organizuoja finansinę – ūkinę veiklą;
5.5.7. Kontroliuoja Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
5.5.8. Valdyba šaukia neeilinius susirinkimus savo iniciatyva arba pareikalavus ne mažiau kaip 15 Draugijos narių;
5.5.9. Valdybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių, įskaitant Valdybos pirmininką arba pirmininko pavaduotoją, o už pateiktą siūlymą balsuoja mažiausiai 2/3 visų Valdybos narių.
5.5.10. Priima kitus sprendimus, kurie nepriskirti Visuotinio susirinkimo kompetencijai.
5.6. Draugijos pirmininkas:
5.6.1. Draugijos pirmininkas atstovauja Draugijai santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios, valdymo, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis;
5.6.2. Pasirašo Draugijos Valdybos sprendimus, Draugijos sudaromas sutartis ir susitarimus ir seka jų vykdymą;
5.6.3. Sudaro darbo sutartis su samdomais darbuotojais pagal Lietuvos Respublikos įstaymus;
5.6.4. Organizuoja Valdybos posėdžius;
5.6.5. Pirmininkauja Valdybos posėdžiams arba skiria pirmininkaujantį;
5.6.6. Atsiskaito Draugijos valdybai ir Visuotiniam narių susirinkimui;
5.7. Draugijos Kontrolės komisija:
5.7.1. Dirba pagal Visuotinio narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą;
5.7.2. Tikrina Draugijos priimtų nutarimų realizavimą;
5.7.3. Kontroliuoja Draugijos lėšų ir turto panaudojimą;
5.7.4. Kontrolės komisijos nariai negali būti renkami į kitus Draugijos valdymo organus, jie turi teisę dalyvauti Draugijos Valdybos posėdžiuose;
5.7.5. Komisija pavaldi ir patikrinimo ataskaitą pateikia tik Visuotiniam narių susirinkimui.

6. PADALINIŲ STEIGIMAS.

6.1. Draugijos padalinys steigiamas Draugijos Valdybai pritarus regioninės narių grupės prašymui;
6.2. Padalinys gali būti steigiamas esant ne mažiau devynių jo narių;
6.3. Draugijos padaliniai yra juridiniai asmenys;
6.4. Padalinys savo narių susirinkime išrenka padalinio pirmininką ir valdybą;
6.5. Įsteigus juridinio asmens statusą turintį Draugijos padalinį, Draugijos Valdyba ne vėliau kaip per 15 dienų nuo padalinio įsteigimo raštu praneša Teisingumo ministerijai, įregistravusiai draugijos įstatus;
6.6. Padalinio veiklos nutraukimą svarsto Draugijos Valdyba.
6.7. Padalinys turi teisę:
6.7.1. Gauti informaciją apie kitų padalinių veiklą;
6.7.2. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
6.7.3. …;
6.7.4. …
6.8. Padalinys privalo laikytis Draugijos įstatų.

7. LĖŠOS IR TURTAS

7.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
7.2. Draugijos lėšas sudaro:
7.2.1. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.2.2. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.2.3. Skolinto kapitalo lėšos;
7.2.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas;
7.2.5. Valstybės ar savivaldos organų tikslinėms programoms įgyvendinti skirtos lėšos;
7.2.6. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
7.3. Draugijos lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
7.4. Draugijos finansinius dokumentus pasirašo Draugijos pirmininkas ir Valdybos paskirtas atsakingas už Draugijos finansinę veiklą narys.
7.5. Draugijos padalinių finansinius dokumentus pasirašo padalinio vadovas ir padalinio narys, atsakingas už finansinę padalinio veiklą.

8. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ.

8.1. Draugijos finansinę veiklą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu.

9. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA.

9.1. Draugijos įstatai keičiami ar papildomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

10. VEIKLOS PABAIGA IR TURTO PANAUDOJIMAS.

10.1. Draugijos veikla pasibaigia:
10.1.1. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu likviduoti Draugiją;
10.1.2. Teismui priėmus sprendimą nutraukti Draugijos veiklą.
10.2. Nutraukus Draugijos veiklą Visuotiniame narių susirinkime sudaroma Likvidavimo komisija. Atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal sutartis, patenkinus kreditorių reikalvimus, Likvidavimo komisija sprendžia Draugijos lėšų ir turto panaudojimo klausimus, laikantis galiojančių įstatymų.

Beveidis
Pranešimai: 218
Užsiregistravo: Pir 09 30, 2002, 19:49

Standartinė Beveidis » Tre 04 16, 2003, 21:33

visiems neitiksi, taip ir cia kazkam neitinka jog minima Megre knygu serija "skambantys kedrai" ir siulo vietoje to aprasyti patiems

na tada iseis knygu serija "SKAMBANTYS ISTATAI"
as asmeniskai nedristu imtis tokio grandiozino darbo kaip aprasyti tose knygose minimas idejas. arba mums gausis kazkas kreivo arba mes pora metu kurism istatus - tos knygos nebuvo per diena parasytos,
zmones tukstancius metus nesugebejo siu ideju apibudinti, o mes va supermenai pykst, dvi eilutes ir darbas baigtas

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Tre 04 16, 2003, 21:41

Taigi :mrgreen:

Pagal pirminį variantą įstatai buvo tobulinami ir koreguojami du vakarus. Šį darbą atliko šeši žmonės :) Perskaitykit juos, paanalizuokit ir, kas galit ir norit išsakyti savo pasiūlymus, ateikit į klubų susitikimus. :lol:

Tai tiek šį kartą būsimieji laisvų žmonių laisvo susibūrimo organizacijos nariai :) Tikuosi, kad jau kažkur už mėnesio vyks "didysis" suvažiavimas, kuriame patvirtinsime patobulintus įstatus ir įgausime juridinį statusą :)

P.S. Žmonėms gyvenantiems ne Vilniuje: rašydami įstatus turėjome tokią viziją - nors pagrindinė organizacija bus įsteigta Vilniuje, tačiau kituose miestuose susibūrus ne mažesnėms kaip 10 žmonių grupėms, jų prašymu, organizacija patvirtins oficialų savo padalinį, kuris bus juridinis asmuo, turės savo sąskaitas, žodžiu, bus visiškai savarankiškas. Savarankiški padaliniai galės patys ieškoti finansų sodyboms ir veiklai, galės patys rašyti prašymus medeliams sodinti ir t.t.

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Šeš 05 24, 2003, 12:17

Labas visiems :)

Per vakarykštį susitikimą nusprendėme galutinai užbaigti
organizacijos įregistravimo reikalus. Valio :) Todėl apie
tai, kad bus galutinai svarstomas organizacijos
pavadinimas ir įstatai, paskelbsime kitą susitikimą
ateinantį penktadienį (gegužės 30 d.). O dar kitą
penktadienį (birželio 6 d.) ir planuojamas galutinis
svarstymas, kurio metu galutinai išsirinksime
organizacijos pavadinimą, nuspręsime ar minėti ar ne
V.Megre organizacijos įstatuose bei aptarsime visus
įstaus. Po to beliks paskelbti visuotini Vilniaus
anastasijiečių susirinkimą ir įregistruoti organizaciją :)

P.S. Dėl balsavimų. Balsavimai vyko ir Vilniuje ir Kaune,
tačiau kadangi įstatuose numatyta, kad iš esmės kiekvienas
miestas turės savo savarankišką padalinį, tai Vilniuje
steigiamoji organizacija nors ir bus motininė, tačiau iš
esmės ji vienys vilniečius, o kauniečiai, o vėliau ir kiti
miestai galės visiškai nesunkiai (su Vilniaus nuoširdžiu
palaiminimu, žinoma) įsisteigti savo padalinius, kurie bus
savarankiški, užsiims savo reikalais ir turės savo
finansus. Nuo to ar padaliniams galima turėti savo
pavadinimą (tai dar reikia išsiaiškinti) priklauso ar
pavadinimą renka visa Lietuva ar kiekvienas miestas
atskirai.

Sėkmės ir geros dienos visiems :)

V
Pranešimai: 220
Užsiregistravo: Tre 01 08, 2003, 19:57
Miestas: Kaunas

Standartinė V » Šeš 05 24, 2003, 16:09

kazko as cia nesuprantu. toks jausmas, kad vilnieciai nori sau, ir kad kiti
miestai butu sau...
as maniau, kad organizacijos mes norim vienos - visi. o va klubai tai jau
kiekvienam mieste kiti.
kazkodel labai nemaloniai tie visi zodziai nuskambejo

Eglė
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: Sek 02 02, 2003, 22:01
Miestas: Kaunas

Standartinė Eglė » Šeš 05 24, 2003, 18:15

Ir kodel kiti miestai, pries steigdami kluba is Vilnieciu turetu pirma gauti "palaiminima"... :|

Kazkodel visa tai man pradeda nepatikti... :roll: Arba as cia kazko nesuprantu... :(

V
Pranešimai: 220
Užsiregistravo: Tre 01 08, 2003, 19:57
Miestas: Kaunas

Standartinė V » Šeš 05 24, 2003, 18:36

Egluta, lygiai tokie patys jausmai apeme paskaicius ta zinute... jei ir nesuprantam, tai nesuprantam kazko abi...

Dalia
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Pen 04 25, 2003, 13:10
Miestas: Kaunas

Standartinė Dalia » Šeš 05 24, 2003, 19:03

Vilte rašė:Egluta, lygiai tokie patys jausmai apeme paskaicius ta zinute... jei ir nesuprantam, tai nesuprantam kazko abi...
Nesuprantančių daugėja.Pasidarė liūdna ir šypsena užgeso veide. :(
Dalia

Beveidis
Pranešimai: 218
Užsiregistravo: Pir 09 30, 2002, 19:49

Standartinė Beveidis » Šeš 05 24, 2003, 22:17

Cia internetu paaiskinti bent jau as nieko negaliu. Todel siulau daryti visos Lietuvos Anastasieciu steigiamji suvaziavima, kuriame ir butu priimti istatai po trumpu ar ilgu, karstu ar ramiu debatu.
Bendrai dirbant viskas bus aisku ir suprantama, o jei dirbsim tik internete, visada kazkas kazko nesupras, juk istatai sie is pirmo zvilgsnio atrodo painus.


Aurimai - tu neteisus sakydamas kad penktadieni bus galutinis svarstymas. As tau jau tada sakiau kad bus negalutinis. Ne nepaklausei - sukelei zmonems neigiamas emocijas, nepalikai jiems laiko netgi pagalvoti apie tuos istatus. Ir dar pasakei kad jie vienys tik vilniecius, o kiti kaip Dievas duos. Vilniecius vienys vilniaus klubas, kiek suprantu vilniaus klubas kursis jau po organizacijos ikurimo, kaip paprastas tos organizacijos padalinys, turintis panasias teises kaip ir Naujosios Akmenes ar Visagino klubai. O organizacija vienys visa Lietuva!


Zinoma Aurimas savo ruoztu irgi teisus - istatai pateikti visos Lietuvos svarstymui jau du ar net 3 menesiai. Tyla reiskia pritarima arba abejinguma. Todel Aurimas jaucia atsakomybe pajudinti si reikala is mirties tasko.
Autrimai, be steigiamojo suvaziavimo nieko gero nebus. As asmeniskai atsisakau priimti galutine istatu versija nejausdamas salia kitu bendraminciu ne vien is Vilniaus, nejausdamas ju pritarimo ir nematydamas ju akiu.


Reikia steigiamojo suvaziavimo!!!

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Sek 05 25, 2003, 0:36

Aš pabandysiu čia inešti to aiškumo, kurio pritrūko mano parašytoje žinutėje :) Atsiprašau visų, kad taip išėjo :oops: O šiaip jau pritariu Beveidžiui, kad internetu sunkoka pasiekt to trokštamo aiškumo, bet verta pabandyti :)

Viltė rašo
toks jausmas, kad vilnieciai nori sau, ir kad kiti
miestai butu sau...
Matai Vilte, kai kūrėme įstatus, galvojome, kad vienas pagrindinių juridinį statusą turinčios organizacijos tikslų bus lėšų pritraukimas iš fondų. Kadangi mūsų ateities vizija buvo tokia, kad kiekvienas miestas daugiausiai rūpinasi savo reikalais ir savo kuriama gyvenviete, arba kelių miestų bendra gyvenviete, tai būtų protingiau, jeigu kievienas miestas galėtų savarankiškai užsitikrinti finasavimą ir juo disponuoti.

egluta rašo
Ir kodel kiti miestai, pries steigdami kluba is Vilnieciu turetu pirma gauti "palaiminima"...
Šiaip tokiems susiėjimams - klubams kokie jie yra dabar nereikia jokio palaiminimo, juk Lietuvoje egzistuoja susirinkimų laisvė :P Na o "palaiminimas" bus reikalingas tik tada, kai, pavyzdžiui, Šiaulių klubas norėdamas gautį lėšų iš ES fondų sugalvoja įregistruoti juridinį asmenį - savarankišką organizacijos padalinį. Kadangi tai yra organizacijos padalinys, be centrinės organizacijos pritarimo jis negali įsiregistruoti. O dėl lėšų steigti visiškai naują organizaciją ir nėra prasmės :)

Beveidis rašo
kiek suprantu vilniaus klubas kursis jau po organizacijos ikurimo, kaip paprastas tos organizacijos padalinys, turintis panasias teises kaip ir Naujosios Akmenes ar Visagino klubai
Matai, kadangi pirminė organizacija ir jos padaliniai bus nepriklausomi ir savarankiški, tai ta pirminė organizacija ir bus vilniečių klubo juridinė atstovė. Nejau manai, kad verta atskirai įsteigti vilniaus padalinį, kam reikia to biurokratizmo?

Na štai ir pabandžiau paaiškinti tą situaciją šiek tiek ir ačiū jums labai už klausimus. Ir man iškilo jų dabar :) Aš stengiuosi, kad viskas būtų aišku. O klausti prašom ir kitus, o tie, kas rengė įstatus, paiškint pasistengsime. :)

Tikrai neverta dar nuliūsti, nes organizacijos įregistravimo ir įstatų kūrimo reikalai ir šiaip jau vyksta po truputi ir iš lėto. Visai kitaip širdis juk plaka kai kalbame apie organizaciją ir apie sodybą savo :)

Sėkmės visiems :)

V
Pranešimai: 220
Užsiregistravo: Tre 01 08, 2003, 19:57
Miestas: Kaunas

Standartinė V » Ket 05 29, 2003, 10:41

Na man teigiamu emociju vis tiek paaiskinimas nesukele :) O gal cia tie juridiniai dalykai visi tokie, kad nieko teigiamo juose? :)
Siaip va papriekabiausiu - kazi kodel jus taip tvirtai cia reziate, kad motininis padalinys Vilniuje - cia ka, sostines sindromas prabilo? :) Bet kaip gi tie zmones, kaunieciai, kurie viska ir pradejo - kalbu apie Mindauga ir Virgi. Jau vien tuo gal is mandagumo bent reiketu apsvarstyti galimybe motinine organizacija steigti Kaune, o ne Vilniuje.
Man paciai visai nesvarbu kur ji bus - as savo vaizduoteje piesiu labai vieninga organizacija, vienijancia visa Lietuva, o ne tokia issdalinusia, kaip kad cia buvo nupasakota...
Biurokratizmas ar ne, taciau manau, kad tokiu dalyku kaip klubas nereiketu sutapatinti su organizacijos valdyba, taigi butu labai gerai, jei tame mieste, kur bus iregistruota visos organizacijos valdyba, atskirai butu ir to miesto klubas - kad tai busu ne tas pats, aisku, gali buti prisliejamas prie organizacijos, taciau su atskira savo struktura.
Kitas dalykas - keistos man kalbos apie kiekvieno miesto savarankiska finansavimo uzsitikrinima :? Kas gi cia dabar? Tai kam mum ta centrine organizacija? Juk jos viena is paskirciu turetu buti ieskoti finansavimo saltiniu, o paskui ta finansavima paskirstyti atskiruose miestuose - o ne tai, kad tarkim Vilnius gavo, o Siauliai negavo. Zinoma, galima bus ruosti atskirus projektus tam tikram miestui ar gyvenvietei ir butent tam ieskoti finansavimo.
Kitas minusas tokio visisko suskirstymo i atskirus miestus - tai kaip tada tvarkysis gyvenvieciu reikalai,a? Juk tarkim vienoj gyvenvietej isiskurs ir vilnieciai, ir kaunieciai, ir siauliecia, ir panevezieciai ir t.t. tai negi vieni po to gaus kazka is vilniaus, nes jie buvo is vilniaus, o kiti negaus, nes jie ne is vilniaus ir kazka jiem garantuoti jau yra kitu miestu pareiga. kazkoks absurdas.
gal ir gireztai ka pasakiau, bet tikrai ta turiu omeny.
o del skubejimo, kad niekas nejudejo ir labai reikia viska isjudinti - zinot posaki - skubek letai ;)

Beveidis
Pranešimai: 218
Užsiregistravo: Pir 09 30, 2002, 19:49

Standartinė Beveidis » Ket 05 29, 2003, 12:32

Kartoju savo pozicija - Vilniuje kol kas jokio padalinio, o jei bus tai nei tevinis nei motininis. Eilinis, toks pat kaip ir Zarasu ar Raseiniu padalinys.
Na o jei Kauno klubas nori vadintis motininiu - prasom negaila.

V
Pranešimai: 220
Užsiregistravo: Tre 01 08, 2003, 19:57
Miestas: Kaunas

Standartinė V » Ket 05 29, 2003, 12:49

nezinau, kas ka nori, tiesiog pakomentavau zodzius - Vilniaus motininis padalinys ir Vilniaus palaiminimas :D

O kad butu taip, kaip tu, Beveidi, sakai, tai as irgi taip noriu, va :) ir butent taip isivaizduoju

Agnė
Pranešimai: 402
Užsiregistravo: Tre 02 19, 2003, 13:17

Standartinė Agnė » Pen 05 30, 2003, 12:52

Kur pinigai ir ypač jų dalybos, ten ir visokie kivirčai prasideda. Mano draugės amžinatilsį tėvukas pasakė taip: “Mano vaikai ir aš juos išmaitinsiu”. O situacija buvo tokia – šeimoje keturi vaikai, tėvų atlyginimai maži, vaikai mokykloje galėjo gauti nemokamus pietus. Tam pasipriešino šeimos galva. Jis taip suprato. Ir vaikai niekada nebuvo alkani. Gal tai ir pasenęs mąstymas, bet man labai imponuoja. Kiekvienas, duodamas pinigų, kažko tikisi iš to, kas ima tuos pinigus. Mano supratimu tai jau laisvės apribojimas. Kaip gerai yra nesijausti niekam skolingam. Ypač kuriant Meilės erdvę.

Žvaigždukas
Pranešimai: 378
Užsiregistravo: Ant 02 18, 2003, 23:13

Standartinė Žvaigždukas » Pen 05 30, 2003, 13:24

trinti
Paskutinį kartą redagavo Žvaigždukas Tre 12 28, 2005, 0:13, redaguota 2 kartą(us).

V
Pranešimai: 220
Užsiregistravo: Tre 01 08, 2003, 19:57
Miestas: Kaunas

Standartinė V » Pen 05 30, 2003, 18:19

Atsiprasau, jei jum nuskambejau pikta, tokia net nenorejau buti ir nebuvau :( Pradzioj buvau liudna, o paskui net su jumoro gaidele rasiau. Atrodo nemokejau issireiksti normaliai. :(

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pen 05 30, 2003, 23:16

Labas visiems :D

Šiandien per Vilniaus klubo susitikimą buvo plačiai ir linksmai diskutuoti įstatai. Priėjome bendros nuomonės, kad organizacija steigiama viena ir visai Lietuvai :P Jei bus reikalas, kiekvienam mieste galėtų nesunkiai įsikurti padaliniai. Besikuriančios ekologinės gyvenvietės fondų siūlomas lėšas organizuosis pačios. Na o draugija užsiims bendrais reikalais, tačiau jei jai pavyktų gauti lėšų, atrasim kur jas panaudoti :) Taigi vizija maždaug tokia: Mus atstovauja Lietuvos masto organizacija, o ekogyvenvietės finansais rūpinasi pačios, žinoma su organizacijos nuoširdžia visokeriopa pagalba :) Kadangi, kaip minėjau, organizacija bus Lietuvai visai, tai reiks sukviesti didelį visų klubiečių ir kitų prijaučiančiųjų suvažiavimą ir šventę :) Tada, matyt, ir bus lengviausia sutarti dėl pavadinimo, aptarsime ir įstatus.

P.S. Čia viskas esa tik kūrimo stadijoj, tai jei ką netiksliai ar neaiškiai parašiau nepyktit ir atleiskit :)

Martchius
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Pir 06 02, 2003, 11:23
Miestas: Vilnius

Standartinė Martchius » Pir 06 02, 2003, 11:38

Sveiki!

Labai idomus ir emocingi pamastymai vyksta tiek forume, tiek ir paciame Vilnieciu kube :) .
Papuoliau i istatu ruosimo grupe, bet iki galo man lieka neaiskus vienas dalykelis:

Kam reikalingas nacionaline Anastasijieciu organizacija :?:

Studentu sajunga vienija Studentu atstovybes, kurios JAU turi juridinio asmens statusa.

:!: Klausimelis: kiek yra Lietuvoje oficialiai veikianciu Anastasijeiciu klubu?.. :wink:
Isejimas is problemos yra ten pat kur iejimas :)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 06 02, 2003, 12:14

Labas Martynai :)

Jau gana solidūs klubai renkasi Vilniuje ir Kaune. Neabejoju, kad netrukus klubai veiks ir kitose Lietuvos miestuose.

O organizacija bus nacionaline todėl, kad ji aprėps visą Lietuvą, atstovaus visos Lietuvos žmonių, siekiančių gyventi darnoje su gamta, siekius :) Nes, kaip aš suprantu, žaliūjų judėjimas atstovauja visai Lietuvai ir nėra tik Vilniaus organizacija, nors ir registruota Vilniuj :)

Bent jau aš taip suprantu.

Sėkmės visiems!

Skelbti atsakymą