Kaimo plėtros 2006-2013 m projektas

Visa, kas susiję su Giminės sodybomis

Moderatorius: Rolandas

Skelbti atsakymą
Rapolas
Pranešimai: 346
Užsiregistravo: Pir 01 20, 2003, 11:17
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Kaimo plėtros 2006-2013 m projektas

Standartinė Rapolas » Tre 07 19, 2006, 19:25

Sveiki !
Paspaude nuoroda apacioje
atsisiusite Kaimo pletros strategija 2006- 2013 m

http://www.zum.lt/min/failai/2006_07_05__visu_KPFP.pdf


Kam tai rupi ... ten rasit ivairiu idomiu dalyku ...

Pvz.:


Dokumentas :

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 –
2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ
PROJEKTAS
2006 metų liepos mėn.


7. SPECIALIEJI TINKAMUMO KRITERIJAI PARAMAI GAUTI
73
7.1. įregistravę valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir užsiimantys žemės ūkio produkcijos
gamyba (reikalavimas dėl žemės ūkio produkcijos gamybos taikomas tik dalyvaujantiems
ekologinio ūkininkavimo programoje);
7.2. valdos dydis – mažiausiai 0,5 ha ŽŪN, išskyrus dalyvaujančius Nykstančių Lietuvos senųjų
veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programoje ir dalyvaujančius Kraštovaizdžio
tvarkymo programos veikloje “Sosnovskio barščio naikinimas”;
7.3. maksimalus remtinas plotas bus nustatytas Žemės ūkio ministerijos;
7.4. prisiima įsipareigojimus ne mažiau kaip 5 metų laikotarpiui arba ne mažiau negu paramos
sutartyje numatytam laikotarpiui;
7.5. laikosi Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų;
7.6. pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos
veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės.
1.2. programa. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROGRAMA
Programos tikslas - Išsaugoti ir tinkamai tvarkyti pievas, ypač natūralias ir pusiau natūralias,
šlapžemes, išlaikyti arba prireikus atkurti ekstensyvias ūkininkavimo sistemas pievose ir
šlapžemėse, sustabdyti invazinio svetimžemio augalo - Sosnovskio barščio – plitimą, mažinti
žemdirbystės intensyvumą intensyviai naudojamose pievose.

1.2.2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI
1.2.2.1. programa taikoma natūralioms ir pusiau natūralioms pievoms;
1.2.2.2. programa taikoma šlapžemėms;
1.2.2.3. žemės ūkio paskirties žemės plotams, kuriuose išplitęs Sosnovskio barštis (apie šio
augalo paplitimą pareiškėjas pateikia tai patvirtinančią pažymą, išduotą Aplinkos ministro įgaliotos
institucijos)
1.2.2.4. veikla gali būti vykdoma ne mažesniame kaip 0,5 ha. plote, išskyrus Sosnovskio
barščio naikinimo atvejus, kai plotas negali būti mažesnis kaip 0,1 ha.
1.2.3. PAREIŠKĖJAS PRIVALO
Pareiškėjas, įsipareigojantis vykdyti 1.2.2.1 punkte paminėtą veiklą (natūralių ir pusiau
natūralių pievų tvarkymas) privalo:
1.2.3.1. pievose nenaudoti cheminių medžiagų ir trąšų,
1.2.3.2. pievas kasmet šienauti arba ganyti jose gyvulius, laikantis šių reikalavimų (pareiškėjas
gali laisvai nuspręsti ganyti ar/ir šienauti):
- šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip liepos 15 d. pievose ir baigiamas ne vėliau kaip
rugsėjo 15 d.;
- ganymas leidžiamas ne anksčiau kaip birželio 15 d.
- nušienauti pievų neprivaloma, jei ganant jose gyvulius, vidutinis žolyno aukštis po rugsėjo 15
d. neviršija 15 cm aukščio.
1.2.3.3. nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis;
1.2.3.4. šienaujant pievas mechanizuotai, darbai pradedami nuo lauko vidurio į šonus;
1.2.3.5. pievose išsaugoti pavienius medžius, iškirsti krūmus;
1.2.3.6. pašalinti nušienautą žolę ir iškirstus krūmus (iki spalio 15 d.);
1.2.3.7. neįrengti naujų drenavimo ar laistymo sistemų.
Pareiškėjas, įsipareigojantis vykdyti 1.2.2.2 punkte paminėtą veiklą (šlapžemių tvarkymas)
privalo:
1.2.3.8. šlapžemėse nenaudoti cheminių medžiagų ir trąšų;
1.2.3.9. šlapžemes kasmet šienauti arba ganyti jose gyvulius, laikantis šių reikalavimų
(pareiškėjas gali laisvai nuspręsti ganyti ar/ir šienauti):


1.2.4. IŠMOKŲ DYDŽIAI
Bazinės metinės išmokos :
- už pievų tvarkymą – 92 eurai/ha;
- už šlapžemių tvarkymą – 229 eurai/ha
- už Sosnovskio barščio naikinimą - 717 EUR/ha
Ir dar ....2 priemonė. APŽELDINIMAS MIŠKU


Teisinis pagrindas. Ši priemonė įgyvendina 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 43 ir
45 straipsnius. Ši priemonė yra kompensacinio pobūdžio.
1. ĮVADAS
Siekiant skatinti žemės apželdinimą mišku, kaip alternatyvų žemės panaudojimą, miškų ūkio
veiklos vystymą ūkiuose pasirinkta įgyvendinti priemonė „Parama apželdinimui mišku“. Ši
priemonė svarbi ne tik siekiant sumažinti priklausomybę nuo žemės ūkio veiklos, bet ir siekiant
sumažinti aplinkos užterštumą. Tvarus ir subalansuotas miškų ūkis yra neatsiejamas nuo biologinės
įvairovės palaikymo ir gausinimo, kraštovaizdžio puoselėjimo.
2. PRIEMONĖS APIBŪDINIMAS
Pagal šią priemonę galima mišku apželdinti žemės ūkio paskirties, ne žemės ūkio paskirties bei
apleistas žemes.
Paramą žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku sudaro:
• miško įveisimo išmoka;
• metinė išmoka apželdinto mišku hektaro priežiūros ir apsaugos išlaidoms atlyginti (įveisto
miško priežiūros ir apsaugos išmokų schema) laikotarpiui iki 5-erių metų;
• metinė išmoka prarastoms pajamoms, įveisus mišką, kompensuoti (prarastų pajamų
kompensavimo išmokų schema) 15-ai metų ūkininkams ir jų grupėms, naudojusiems žemę, kurioje
veisiamas miškas, žemės ūkio produkcijos gamybai, bei kitiems privatiems fiziniams ir juridiniams
subjektams.
Miško įveisimo ir įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos kompensuoja faktiškai
padarytas miško įveisimo, priežiūros ir apsaugos išlaidas, neviršijant šioje priemonėje nurodyto
maksimalaus paramos lygio.
Parama taip pat bus teikiama ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku. Tai apims
miško žemės plotus, kur anksčiau neaugo miškas (miško aikštelės, buvę medienos sandėliai ir t.t.),
rekultivuojamus karjerus, durpynus, sąvartynus ir kitus privačių valdų žemės plotus, nepriskirtus
žemės ūkio paskirties žemei2. Ši parama numatoma tik tais atvejais, kai apželdinimas suderinamas
su vietos sąlygomis ir atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus. Parama bus teikiama želdinimo
projekto rengimui, sodmenų įsigijimui ir transportavimui, apželdinimo išlaidoms padengti, įskaitant
žuvusių želdinių papildymo ir želdinių apsaugos priemones.
Itin skatinamas apleistų žemės ūkio paskirties žemių apželdinimas mišku.
Paramos gavėjo mirties atveju paramą gali paveldėti įsipareigojimų perėmėjas, atitinkantis
nustatytus tinkamumo kriterijus.
Naudinga tėvams ir pedagogams http://www.ateitiesmokykla.lt

Skelbti atsakymą