Ūkininko ūkio įstatymas

Visa, kas susiję su Giminės sodybomis

Moderatorius: Rolandas

Skelbti atsakymą
Rapolas
Pranešimai: 346
Užsiregistravo: Pir 01 20, 2003, 11:17
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Ūkininko ūkio įstatymas

Standartinė Rapolas » Tre 08 06, 2003, 17:46

Čia galima rasti kaip įregistruoti ūkininko ūki

Įstatymo skyriai:

1) BENDROSIOS NUOSTATOS
2 )ŪKININKO VEIKLOS PAGRINDAI
3) ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMAS
4) PARAMA ŪKININKUILIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMAS
1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159

Vilnius(Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1250

(nuo 2003 m. balandžio 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 123-5537) redakcija)

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato ūkininko teisinį statusą, ūkininko ir jo partnerių veiklos pagrindus, ūkininko ūkio įregistravimo bei išregistravimo sąlygas ir tvarką, ūkininkui teikiamą paramą.2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

2. Ūkininko partneriai - fiziniai asmenys ( ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

3. Ūkininko ūkis (toliau - ūkis) - ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių bei prievolių visuma.

4. Talkininkas - fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje atliekantis neapmokamą darbą.

5. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose įstatymuose.3 straipsnis. Įstatymo subjektas ir jo teisinis statusas

1. Įstatymo subjektas yra ūkininkas.

2. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre. Ūkininkas šio statuso netenka nuo ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro.

3. Ūkininkas privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ar kitoje kredito įstaigoje.ANTRASIS SKIRSNIS

ŪKININKO VEIKLOS PAGRINDAI4 straipsnis. Veiklos sritys ir sąlygos

1. Ūkininkas ir jo partneriai nesteigdami įmonės verčiasi žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės.

2. Ūkininkas žemės ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius. Jei ūkininko pajamos per metus neviršija 12 minimaliųjų gyvenimo lygių dydžio, jis Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę gauti papildomas socialines išmokas.

3. Ūkininkas arba jo partneris (partneriai) turi turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą profesinį pasirengimą ūkininkauti.

4. Žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės, ūkininkas gali verstis vienas arba kartu su fiziniais asmenimis (partneriais), sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Ūkininkas ir jo sutuoktinis jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį sudaro tuo atveju, kai yra sudaryta vedybų sutartis.

5. Ūkininko partneriai turi būti nurodyti Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko sutuoktinis, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jo paties pageidavimu gali būti nurodytas Ūkininkų ūkių registre kaip partneris.5 straipsnis. Darbo ir turtiniai santykiai

1. Ūkininkas su samdomais fiziniais asmenimis sudaro darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Šių sutarčių ypatumus nustato Vyriausybė.

2. Ūkininkas su partneriais, nurodytais Ūkininkų ūkių registre, ir talkininkais darbo sutarčių nesudaro.

3. Ūkininko ir jo partnerių turto valdymą ir naudojimą nustato Civilinis kodeksas.TREČIASIS SKIRSNIS

ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMAS6 straipsnis. Ūkininkų ūkių registras ir registravimo duomenys

1. Ūkis turi būti įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ūkininko vardu.

2. Ūkius Ūkininkų ūkių registre registruoja savivaldybės administracija Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

3. Ūkininkų ūkių registre turi būti nurodyti šie ūkio duomenys: 1) ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

2) ūkininko žemės naudojimo teisinis pagrindas;

3) ūkininko nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės kadastriniai duomenys;

4) žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė ir papildoma veikla);

5) ūkio įregistravimo data ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris.

4. Jeigu yra registruojamas ūkis, kurio ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai nurodyta:

1) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo data;

2) partnerių vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta;

3) partnerių bendrai veiklai skirtos žemės naudojimo teisinis pagrindas ir žemės kadastriniai duomenys, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4) asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu.7 straipsnis. Ūkio įregistravimo dokumentai

1. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1) asmens prašymą įregistruoti ūkį;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijas;

4) registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;

5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

2. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:

1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;

3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu šio Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.

3. Su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.8 straipsnis. Ūkio įregistravimas

1. Ūkis įregistruojamas, jei pageidaujančio įregistruoti ūkį asmens pateikti dokumentai atitinka šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytas sąlygas.

2. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų 7 straipsnyje, pateikimo. Jeigu ūkį įregistruoti atsisakoma, priežastys nurodomos raštu. Atsisakymas įregistruoti gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

3. Ūkis neįregistruojamas, jeigu:

1) ūkininko veiklos pagrindai neatitinka šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;

2) pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;

3) pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

4. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai prašymą, kad šiuos pakitimus įregistruotų, ir dokumentus, patvirtinančius, kad duomenys pasikeitė.9 straipsnis. Ūkio išregistravimas

1. Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:

1) ūkininko prašymu;

2) ūkininkui mirus;

3) teismo sprendimu.

2. Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija. Priimtas sprendimas dėl išregistravimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.KETVIRTASIS SKIRSNIS

PARAMA ŪKININKUI10 straipsnis. Parama ūkininkui

1. Ūkininkui ir jo partneriams, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per kalendorinius metus yra ne mažesnės kaip 50 procentų visų gautų pajamų, taikomi įstatymų nustatyti lengvatiniai apmokestinimo tarifai.

2. Vyriausybė, teikdama prioritetą jauniesiems (iki 40 metų) ūkininkams, nustato jų įsikūrimo ir kvalifikacijos kėlimo paramos formą ir dydį.

3. Ūkininkams teikiamą kitą paramą nustato Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas bei kiti teisės aktai.

4. Ūkininkas ir jo partneriai, nurodyti Ūkininkų ūkių registre, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami laisvai, o sveikatos draudimu - privalomai.

5. Vienintelis darbingas ūkininko partneris karinės prievolės atlikti nešaukiamas.Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Romas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Ket 11 21, 2002, 15:38
Miestas: Vilnius

Ūkininkų ūkių registravimo taisyklės

Standartinė Romas » Tre 10 06, 2004, 13:38

Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condi ... ondition2=

Reikia nurodyti ūkio veiklos pobūdį, pateikti žemės dokumentus ir dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti.

Jokių apribojimų žemės plotui nėra.

Egidijus
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Pir 11 08, 2004, 19:40
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Egidijus » Tre 12 08, 2004, 15:25

Sveiki jei jūs dar nesate ūkinikai tai reikia užbaigti kursus.
Kadangi aš esu visiškai žalias ūkininkavime tai nutariau praeiti tuos kursus, kad jei galėčiau pirkti žemės (jei reikės daugiau nei 3ha). Kadangi esu kaunietis tai čia pateikiu informacija apie 2005m sausio viduryje prasidėsiančius kursus Kauno kolegijoje (kuriuose pats žadu dalyvauti). Kursai vyks Mąstaičiuose (prie Garliavos) 160 val., ~1 mėn., prasidės nuo ~12 val. Su aukštuoju gali pasiruošti savarankiškai. Kaina 240 lt. Jei norit užsiregistruoti skambinkite tel. 561351 Reginai Lukoševičienei (Kaimo plėtros centro vedėja).
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL ŪKININKO PROFESINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ
2003 m. kovo 31 d. Nr. 3D-131
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr.43-1358;
2002, Nr. 123-5537) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25
d. nutarimu Nr. 361 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1252),
t v i r t i n u pridedamus:
1. Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus.
2. Mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir žinių vertinimą pagal Ūkininkavimo pradmenų
mokymo programą, sąrašą.
APLINKOS MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ ARŪNAS KUNDROTAS
SUDERINTA SUDERINTA
Lietuvos Respublikos Lietuvos savivaldybių asociacijos
švietimo ir mokslo ministras direktorius
Algirdas Monkevičius Sigitas Šiupšinskas
2003 03 31 2003 03 31
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro
2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131
ŪKININKO ARBA JO PARTNERIO (PARTNERIŲ) PROFESINIO PASIRENGIMO
ŪKININKAUTI REIKALAVIMAI
1. Fizinis asmuo (toliau – asmuo), siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla
ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre,
pateikia savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą
ūkininkauti (profesinio, aukštesniojo, aukštojo neuniversitetinio, aukštojo universitetinio žemės
ūkio išsilavinimo kvalifikacinio pažymėjimo ar diplomo, Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo
programos (kodas 162025), Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110)
baigimo kvalifikacinio pažymėjimo) kopiją.
2. Minimalų profesinį pasirengimą ūkininkauti liudija kvalifikacinis pažymėjimas, kad asmuo
yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (toliau –
egzaminas).
3. Asmenys, neturintys minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti, privalo baigti
mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba eksternu išlaikyti egzaminą
pagal minėtos programos reikalavimus.
4. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį
Ūkininkų ūkių registre iki 2004 m. balandžio 1 d. asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus,
gyvenantiems kaimo vietovėje ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį
(nustatoma pagal turimus dokumentus, liudijančius apie nuosavybės teise turėtą ir (arba) nuomos,
panaudos ar kitais pagrindais valdytą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę).
5. Laikyti egzaminą eksternu gali asmenys, neturintys 1 punkte nurodyto profesinio
pasirengimo ūkininkauti, bet turintys ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį
(nustatoma pagal turimus dokumentus, liudijančius apie nuosavybės teise turėtą ir (arba) nuomos,
panaudos ar kitais pagrindais valdytą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę), arba tobulino
kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas žemės ūkio srities tęstinio profesinio
mokymo programas daugiau kaip 160 val. (valandų skaičius nustatomas pagal pateiktus
kvalifikacijos tobulinimo kursų, seminarų pažymėjimus).
6. Asmenys, norintys baigti mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba
eksternu laikyti egzaminą, pateikia prašymą vienai iš Mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir
žinių vertinimą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, sąraše (toliau – sąrašas)
nurodytų mokymo institucijų, turinčių teisę vykdyti mokymą ir žinių vertinimą eksternu pagal
minėtą programą.
7. Asmenims, išklausiusiems mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas žemės ūkio
srities tęstinio profesinio mokymo programas ir pateikusiems kvalifikacijos tobulinimo kursų,
seminarų baigimo pažymėjimus mokymo institucija, atsižvelgdama į baigtus mokymus, gali
užskaityti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalis ir sutrumpinti mokymo programos
apimtį.
8. Mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą bei žinių vertinimą vykdo
sąraše nurodytos mokymo institucijos.
9. Mokymo institucija, atsižvelgdama į gautus prašymus, nustato asmenims, nurodytiems šių
reikalavimų 5 punkte, konsultacijų ir egzamino laiką.
10. Egzaminas nepriklausomai nuo to, ar asmenys yra išklausę mokymo kursus pagal
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, ar yra pasirengę laikyti šį egzaminą eksternu,
laikomas vadovaujantis Baigiamojo ir kvalifikacijos egzaminų vykdymo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. 108 (Žin., 1998, Nr. 65-1897). Mokymo institucija kvalifikacinės egzaminų komisijos
pirmininku skiria Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų arba Lietuvos ūkininkų sąjungos
atstovą suderinusi su viena iš minėtų organizacijų.
11. Apie mokymo kursų pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą organizavimo ir
egzamino vykdymo laiką mokymo institucijos informuoja Žemės ūkio ministerijos Darbo
ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus, Lietuvos
ūkininkų sąjungą, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą, artimiausių savivaldybių
administracijas ir paskelbia regioninėje spaudoje.
12. Mokymo pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, egzamino eksternu laikymo,
Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo gamybos išlaidos finansuojamos
valstybės lėšomis skiriant subsidiją iš Žemės ūkio ministerijos vykdomos Žemdirbių mokymo,
švietimo ir informavimo programos profesiniam mokymui skirtų lėšų.
13. Vykdant mokymus ir organizuojant egzaminavimą eksternu pagal Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programą, mokymo institucijai, skiriama ne daugiau kaip 6000 Lt vienai
klausytojų grupei (esant grupėje daugiau kaip 12 asmenų, prie nurodytos sumos pridedama iki
100 Lt kiekvienam papildomam asmeniui apmokyti) ir ne daugiau kaip 300 Lt vieno asmens
parengimui egzaminui ir egzaminavimui eksternu, apmokant šias išlaidas:
13.1. dėstytojų ir kvalifikacinio egzamino komisijos narių darbo užmokesčio;
13.2. socialinio draudimo mokesčio;
13.3. mokymo metodinės medžiagos parengimo ir dauginimo;
13.4. praktinio mokymo organizavimo;
13.5. egzaminų užduočių parengimo;
13.6. organizacinės išlaidos (mokymo administravimo, kvalifikacinio egzamino
organizavimo, telefono ir pašto, transporto, informacijos paskelbimo).
14. Mokymo institucija, suformavusi asmenų, norinčių mokytis pagal Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programą arba laikyti egzaminą eksternu, kontingentą, pagal Konferencijų,
seminarų, mokymų, žemės ūkio parodų, konkursų organizavimo, leidinių subsidijavimo
taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-76 (Žin., 2003,
Nr. 26-1058), nustatytas procedūras Žemės ūkio ministerijai teikia paraišką ir, gavusi patvirtinimą
apie lėšų skyrimą, su ministerija sudaro sutartį.
15. Mokymo pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą bei egzaminų organizavimo
ir vykdymo išlaidos apmokamos įvykdžius sutartį ir pasirašius sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo aktą bei pateikus pateisinančius dokumentus.
16. Mokymo bei egzamino vykdymo priežiūrą vykdo Darbo ekonomikos ir mokymo
metodikos tarnyba kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais.
17. Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo blankus parengia ir jų
apskaitą bei išdavimą mokymo institucijoms vykdo Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos
tarnyba.
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro
2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131
MOKYMO INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYMĄ IR ŽINIŲ VERTINIMĄ
PAGAL ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMĄ, SĄRAŠAS
Alantos technologijos ir verslo mokykla
Anykščių žemės ūkio mokykla
Aukštadvario žemės ūkio mokykla
Balbieriškio žemės ūkio mokykla
Bukiškių žemės ūkio mokykla
Daugų technologijos ir verslo mokykla
Dieveniškių žemės ūkio mokykla
Gruzdžių žemės ūkio mokykla
Joniškėlio I.Karpio aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Kaišiadorių žemės ūkio mokykla
Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kėdainių profesinio rengimo centras
Kelmės profesinio rengimo centras
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija
Kretingos technologijos ir verslo mokykla
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Marijampolės kolegija
Marijampolės profesinio rengimo centras
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius
Panevėžio profesinio rengimo centras
Pajūrio žemės ūkio mokykla
Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla
Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Simno žemės ūkio mokykla
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla
Smalininkų aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Šeduvos aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Šilutės žemės ūkio mokykla
Švenčionių profesinio rengimo centras
Tauragės profesinio rengimo centras
Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla
Utenos regioninis profesinio rengimo centras
Vabalninko žemės ūkio mokykla
Varėnos žemės ūkio mokykla
Varnių paslaugų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Vilkijos žemės ūkio mokykla
Vilniaus aukštesnioji žemės ūkio mokykla
Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centras
Žeimelio žemės ūkio mokykla
Žemaitijos kolegija
Zarasų žemės ūkio mokykla

Tomas.
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ket 12 15, 2005, 22:14
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Tomas. » Sek 03 19, 2006, 23:39

Gal kiek pavelavau, bet pamaniau, gal kam bus naudinga informacija, kad nuo pirmadianio, t.y. 2006-03-20d. Kauno kolegijoje padedami ukininkavimo pradmenu kursai (4 sav. trukmes), po kuriu baigimo isduodamas ukininko pazymejimas. Pirmas susirinkimas 20d. 12:00 Mastaiciuose, Mokslo g. 2-224. Telefonas pasiteiravimui 8(37) 561191.
Jei ka sudomino, tai as pats uzsirasiau i juos.
Tomas.

Ruslanas
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Sek 10 10, 2004, 23:26
Miestas: Klaipėda

Planuojami pakeitimai įstatymuose

Standartinė Ruslanas » Šeš 12 16, 2006, 5:08

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

2006 m. d. Nr.
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS

ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO 1, 2, 9 STRAIPSNIŲ PAPILDYMAS IR PAKEITIMAS, 4 SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMAS BEI ĮSTATYMO PAPILDYMAS 81 , 11 STRAIPSNIAIS
(Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537)

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas
1 straipsnyje po žodžių ,,teikiamą paramą“ įrašyti žodžius ,,ir ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygas.“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:
,,1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis Įstatymas nustato ūkininko teisinį statusą, ūkininko ir jo partnerių veiklos pagrindus, ūkininko ūkio įregistravimo bei išregistravimo sąlygas ir tvarką, ūkininkui teikiamą paramą ir ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygas.“
2 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas
Pakeisti šio straipsnio 2 dalį, papildyti straipsnį nauja 3, dalimi, buvusias 3, 4, 5 dalis laikyti 4, 5, 6 dalimis, 4 dalyje vietoje žodžio ,,bei“ įrašyti žodį ,,ir“, 5 dalyje vietoje žodžių ,,atliekantis neapmokamą darbą“ įrašyti žodžius ,,dirbantis nemokamai“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:
,,2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
1. Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.
2. Ūkininko partneris - fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
3. Ūkininko sodyba – nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti.
4. Ūkininko ūkis (toliau - ūkis) - ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir prievolių visuma.
5. Talkininkas – fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje dirbantis nemokamai.
6. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose įstatymuose.“
3 straipsnis. Įstatymo papildymas 81 straipsniu
Papildyti įstatymą 81 straipsniu:
,,81 straipsnis. Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas ūkininkui mirus
Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, registro tvarkymo įstaigai pateikiami ūkio įregistravimo pažymėjimas ir prašymas įregistruoti ūkį įpėdinio vardu kartu su tai patvirtinančiais ir kitais dokumentais, nurodytais šio įstatymo 7 straipsnyje.“
4 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas
9 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžių „ūkio paveldėtojų“ įrašyti žodį „įpėdinio“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„2) ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;“
5 straipsnis. Įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas
Įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinime po žodžio ,,ūkininkui“ įrašyti žodžius ,,ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygos“ ir pavadinimą išdėstyti taip:
,,Parama ūkininkui, ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygos“
6 straipsnis. Įstatymo papildymas 11 straipsniu
Papildyti įstatymą 11 straipsniu:
,,11 straipsnis. Ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygos
1. Nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje gali būti:
1) statomi pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatai nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype ne mažesniame kaip 0,5 ha;
2) statoma ūkininko sodyba nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype ne mažesniame kaip 1 ha.
2. Statant statinius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, ūkininko pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. metinių verslo pajamų, o jeigu ūkyje vykdoma ir alternatyvi žemės ūkiui veikla, pajamos iš žemės ūkio veiklos ir alternatyvios žemės ūkiui veiklos taip pat turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. metinių verslo pajamų, iš jų iš žemės ūkio veiklos – ne mažiau kaip 25 proc. Šie reikalavimai netaikomi jauniesiems (iki 40 metų) ūkininkams, statantiems ūkininko sodybą ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatus pirmaisiais ūkininko ūkio įregistravimo metais ir atitinkantiems Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus paramos įsikūrimui gauti kriterijus.
3. Leidimas statyti pastatus išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.“

ANTRASIS SKIRSNIS
TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMAS
(Žin., 1995,Nr.107-2391; 2004, Nr. 21-617)

1 straipsniɳ. 22 straipsnio 3 ir 5 dalių pakeitimas
1. 22 straipsnio 3 dalyje po žodžių „yra nekeičiamas“ įrašyti žodžius „ir taip pat, jeigu tai numatyta kituose įstatymuose“ ir visą dalį išdėstyti taip:
„3. Detalieji planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas yra nereikalingas, taip pat kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas yra nekeičiamas ir taip pat, jeigu tai numatyta kituose įstatymuose.“
2. 22 straipsnio 5 dalyje po žodžių ,,nustatytais atvejais“ įrašyti žodžius ,,taip pat kaimų teritorijose statant ūkininko sodybą ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatus, kai vykdoma statyba atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nurodytas ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygas,“ ir po žodžių „planai (projektai)“ įrašyti žodžius „arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai“ ir visą dalį išdėstyti taip:
,,5. Kaimų teritorijose ir žemės ūkio paskirties žemėje šio straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais, taip pat kaimų teritorijose statant ūkininko sodybą ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatus, kai vykdoma statyba atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nurodytas ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatų statybos sąlygas, vietoj detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai (projektai) arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Žemės įstatymo ir šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Eividas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Ket 09 30, 2010, 16:51

Re: Ūkininko ūkio įstatymas

Standartinė Eividas » Ket 09 30, 2010, 17:50

Noriu paklausti kaip dėl jaunojo ūkininko paramos šiais metais? kaip ją gauti? ar kas pasikeitė?

Laimis
Pranešimai: 1378
Užsiregistravo: Pir 05 19, 2003, 11:42
Miestas: Link Ukmergės
Susisiekti:

Re: Ūkininko ūkio įstatymas

Standartinė Laimis » Pir 10 18, 2010, 13:38

Kad lygtais niekas iš mūsų neima jaunojo ūkininko paramos. Ūkininkais tampame tik dėl statybų.
Naujas forumas praktikams
http://esu.tiems.kam.esu.lt

Skelbti atsakymą